Content area

Manuskriptvejledning

Ugeskrift for Læger, februar 2017.

Ugeskrift for Læger (UFL) er et generelt medicinsk tidsskrift, som publicerer videnskab på dansk fra alle områder af forskning i sygdom og sundhed. UFL publicerer følgende typer indlæg:

 • Statusartikel - der skal forespørges på artikel før indsendelse
 • Kasuistik - der skal forespørges på artikel før indsendelse
 • Ledere
 • Ugens billede
 • Boganmeldelser
 • Mindeord
 • Debatindlæg, Replik og Kronik

  

Ugeskriftets engelske tidsskrift Danish Medical Journal publicerer videnskab på engelsk
og modtager artikeltyperne; Originalartikler, Sytematic Reviews, Protokolartikler og Metaanalyser. » Læs mere

 

INDSEND FORESPØRGSEL TIL UGESKRIFT FOR LÆGER

Som forfatter til enten en statusartikel eller kasuistik, skal du indsende en forespørgsel til redaktionen, før indsendelse af det endelige manuskript. Her skal formålet med artiklen tydeligt fremgå. Det er en fordel, at den som skal varetage det videre indsendelsesforløb også er den, der indsender forespørgslen. 

Du skal indsende din forespørgsel via Manuscript Central (http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet). Forespørgsler bliver behandlet på ugentlige redaktionsmøder og der kan derfor gå 1-2 uger før du får en tilbagemelding.

Får du JA til at indsende dit manuskript er fristen for indsendelse af kasuistikker to måneder og statusartikler op til fire måneder. Det anbefales derfor, at du først indsender forespørgslen, hvis du kan indsende artiklen inden for den frist. » Læs mere

 

INDSENDELSE AF MANUSKRIPTER TIL UGESKRIFT FOR LÆGER

Det endelige manuskript til statusartikler og kasuistikker re-submittes via Manuscript Central (http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet) i fortsættelse af den accepterede forespørgsel.

Inviterede statuartikler indsendes uden forudgående forespørgsel, enten som nyt manuskript, eller i fortsættelse af allerede oprettet "invited manuscript".

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte sekretariatet på tlf. 3544 8270 eller via mail ufl@dadl.dk. Du kan læse en detaljeret vejledning til forfattere og bedømmere (se links nederst.)

 

FØLGENDE MANUSKRIPTER SKAL DU INDSENDE PR. E-MAIL og ikke via det elektroniske manuskriptsystem:

Du kan læse mere om de enkelte manuskrittyper her på siden.

 

UDFORMNING AF MANUSKRIPTER 
______________________________________________________________

FORFATTERE

Alle forfattere skal opfylde de kriterier for forfatterskab, der er udviklet af ICMJE-gruppen (www.icmje.org). Alle fire nedenstående forfatterskabskriterier SKAL være opfyldt, og dette skal deklareres i Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger. Denne skal underskrives af alle forfattere, og uploades som pdf eller billede, sammen med manuskriptet i en særskilt fil. Alternativt kan den sendes til sekretariatet med almindelig post eller via fax.

» Download forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger,

Forfatterskab baseres på, at alle forfattere opfylder alle fire kriterier for forfatterskab, jf. Vancouverreglerne:

 1. Væsentlige bidrag til idé eller design af arbejdet, eller tilvejebringelse, analyse eller fortolkning af arbejdet.
 2. Manuskriptudarbejdelse eller kritisk indholdsmæssig manuskriptrevision.
 3. Godkendelse af det endelige manuskript.
 4. Tilsagn om at være ansvarlig for alle aspekter i manuskriptet, idet man sikrer sig, at spørgsmål om nøjagtighed eller lødighed i enhver del af arbejdet er tilstrækkeligt undersøgt og løst.

 

INTERESSEKONFLIKTER / ICMJE Disclosure

Alle forfattere skal deklarere deres interessekonflikter i en udfyldt ”ICMJE Uniform Disclosure Form for Potential Conflicts of Interest". Oplysningerne skal dække de seneste tre år inden indsendelse af manuskriptet. Husk at klikke på "Generate Disclosure Statement" under pkt. 6 hvorved en tekst vedr. interessekonflikter genereres. Den udfyldte erklæring gemmes som pdf-fil og uploades sammen med manuskriptet i en særskilt fil. Til UFL er det tilladt at udfylde den på dansk.

» Download "ICMJE Uniform Disclosure Form for Potential Conflicts of Interest"

Informationerne om interessekonflikter er fortrolige, så længe manuskriptet gennemgår redaktionel vurdering, og vil ikke påvirke den redaktionelle beslutning. Hvis manuskriptet antages, vil ICMJE-formularerne blive offentliggjort på nettet sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk, og i artiklen på i det trykte blad, henvises der til formularerne på nettet. Har forfatterne ingen interessekonflikter, anføres dette i artiklen.

 

PATIENTSAMTYKKE

Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikeltyperne "kasuistik" og "ugens billede". Der SKAL indhentes skriftlig samtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

» Download formular til patientsamtykkeerklæring.

Samtykkeerklæringen skal IKKE indsendes til Ugeskrift for Læger, men det anbefales at den gemmes i patientjournalen. I Forfatterskabserklæringen skriver forfatter(e) under på, at der er indhentet nødvendige samtykker, også hos patienten.

 

GOD VIDENSKABELIG PRAKSIS

Ugeskrift for Læger følger generelt retningslinjer for god videnskabelig praksis jf. COPE - Committee on Publication Ethics, også hvis der opstår mistanke om, at et manuskript ikke overholder god videnskabelig praksis og UFL bliver gjort bekendt med dette. Se mere her: http://publicationethics.org/

 

ANONYMISERET MANUSKRIPT AF HENSYN TIL PEER REVIEW / EKSTERN BEDØMMELSE

Peer Review er dobbelt blinded hvilket betyder at forfatteroplysninger ikke må indsættes i selve manuskriptet. Forfatteroplysninger indsættes og uploades i et selvstændigt titelark, som ikke vil være synligt for bedømmer(e).

 

STUDIEREGISTRERING

Alle studier, som involverer mennesker, skal registreres på en offentligt tilgængelig database som f.eks. www.clinicaltrials.gov. Dette gælder for originalartikler publiceret i Danish Medical Journal. I givet fald skal registreringsnummeret anføres i artiklens engelske summary og i selve artiklens tekst.

 

COPYRIGHT

Såfremt UFL publicerer det indsendte materiale, overføres al copyright til UFL. Dette gælder for hele verden, ved publikation i enhver form og i ethvert medie, inkl. nye digitale platforme.

 

FØLGEBREV OG TITELARK

Et følgebrev til redaktionen kan uploades sammen med artiklen - eller skrives ind i feltet »Coverletter« i submussionforløbet.

Titelarket skal indeholde en kort og informativ titel, gerne med et verbum (maks. 100 tegn). Forkortelser og engelske fagtermer bør undgås. Titlen skal gerne afspejle artiklens hovedkonklusion. Titelarket skal endvidere indeholde forfatternes fulde navne, navnene på den/de afdeling/er og institution/er, hvor forfatterne er ansat ved indsendelse af manuskriptet, samt navn og adresse og e-mail-adresse på den korrespondanceansvarlige forfatter.  » Læs mere

 

FOTO, FIGURER OG TABELER 

Alle videnskabelige manuskripter, undtagen ledere, skal for at øge læsevenligheden indeholde mindst ét foto, der illustrerer den kliniske situation. Kan det absolut ikke lade sig gøre at finde et sådant foto, kan man nøjes med en grafisk figur. » Læs mere om illustrationer, formater og copyright

Patientsamtykke til foto, video og  lign. 

Der SKAL indhentes skriftlig samtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet. » Download formular til patientsamtykkeerklæring.

 

REFERENCER

Referencelisten skal udformes i henhold til retningslinjerne fra ICMJE-gruppen. UFL afviger på følgende punkter fra ICMJE:

 • Anfør højst tre forfattere og skriv derefter et al.
 • Sæt ikke punktum efter tidsskriftets forkortede navn.
 • Skriv kun årstal, volumennummer og sidetal eller artikelnummer bortset fra henvisninger til Danish Medical Journal, hvor issuenummeret skal med.

Tidsskrifters navne skal forkortes i overensstemmelse med MEDLINE/PubMed. Referencer nummereres fortløbende i den rækkefølge, hvori de nævnes første gang i teksten. Referencer i tabeller og figurer nummereres efter det sted i teksten, hvor der første gang henvises til de pågældende tabeller og figurer.

Eksempler

 • Gögenur I, Kücükakin B, Bisgaard T et al. The effect of melatonin on sleep quality after laparoscopic cholecystectomy: a randomized placebo-controlled trial. Anesth Analg 2009;108:1152-6.
 • Nielsen AC, Alberdi F, Rosenbaum B. Collaborative assessment and management of suicidality method shows effect. Dan Med Bul 2011;58(8):A4300
   

» Læs mere og se flere eksempler 

 

SPROGLIGE RETNINGSLINJER

Når redaktionen har antaget et manuskript til publicering i Ugeskrift for Læger sendes det i sprogbehandling som tilretter manuskriptet til Ugeskriftets sproglige retningslinjer. Den korrespondanceansvarlige forfatter vil modtage en korrektur til endelig og sidste godkendelse før publicering. De sproglige retningslinjer for Ugeskrift for Læger følger Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn og Klinisk ordbog fra Munksgaard, seneste udgaver.  » Læs mere 

 

 

ARTIKELTYPER TIL UGESKRIFT FOR LÆGER
______________________________________________________________

VIDENSKABELIGE ARTIKLER:

 

VIDENSKABELIG LEDER

Teksten må kun fylde én trykside, hvilket svarer til 4.200 tegn med mellemrum. Ledere har intet resume og intet summary. Kan indeholde op til fem referencer.

Ledere betragtes som personlige og veldokumenterede lægefaglige tilkendegivelser typisk med en bred national perspektivering. De lægefaglige ledere (modsat de redaktionelle ledere) udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdninger. Ledere, der er knyttet til én eller flere artikler i samme nummer af UFL, inviteres af redaktionen, men vi modtager også meget gerne frie ledere indsendt uden opfordring. Ledere undergår peer review inden publicering.

 

KASUISTIK

Maksimalt omfang: 4.500 tegn med mellemrum og fem referencer. Der skal udarbejdes et engelsk summary på op til 600 tegn med mellemrum, og kasuistikken skal indeholde én tabel/figur (illustration) samt et foto fra den kliniske situation.

I en kasuistik beskrives en enkelt eller nogle få patienters sygehistorie. Artiklen indledes med en kort introduktion efterfulgt af en eller flere sygehistorier og en kort diskussion, hvor man fokuserer på det specielle og lærerige ved netop dette tilfælde. Sygehistorier skrives i datid og skal være anonymiseret.

» Læs mere om kasustik, download formularer mv.

Patientsamtykke: Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikeltyperne "kasuistik" og "ugens billede". Samtykkeerklæring skal IKKE indsendes til Ugeskrift for Læger, men det anbefales at den gemmes i patientjournalen. I Forfatterskabserklæringen skriver forfatter(e) under på, at der er indhentet nødvendige samtykker, også hos patienten. » Download formular til patientsamtykkeerklæring.

 

STATUSARTIKEL

Maksimalt omfang:  12.000 tegn med mellemrum og 30 referencer. Engelsk summary op til 600 tegn med mellemrum. Der kan indgå op til fire tabeller eller figurer/illustrationer samt et foto fra den kliniske situation.

Artiklen skal indeholde en boks med Hovedbudskaber":
For at give læseren mulighed for hurtigt at sætte sig ind i artiklens vigtigste nye budskaber, opsummeres disse i tre korte sætninger i punktopstilling, med fokus på

 • Hvad vidste vi om emnet
 • Hvad ved vi nu af nyt om emnet
 • Hvilke perspektiver har det for diagnostik/behandling i DK

Undgå at bruge identiske sætninger i ”hovedbudskaber” og i konklusion.

Statusartiklen er typisk en lille oversigtsartikel, hvor man beskriver den nyeste udvikling, status og de praktiske videnskabelige perspektiver. Statusartiklen forudsætter ikke, som det systematiske review, fuld dokumentation og systematisk kritisk gennemgang af hele litteraturen på feltet og skal derfor ikke indeholde et metodeafsnit. Der må ikke indgå originale/ikke publicerede data i en statusartikel .

Klinisk Praksis - statusartikler:

»Klinisk praksis« serien er statusartikler med emner, der er taget fra klinikerens hverdag. Den skal typisk omhandle sygdomme eller symptomer, som man kan møde i forskellige specialer.

» Læs mere om statusartikler, download tjekliste, skabelon og formularer 

Patientsamtykke: Der SKAL indhentes skriftlig samtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet. » Download formular til patientsamtykkeerklæring.

 

UGENS BILLEDE

Maksimalt omfang (tekst):  1.200 tegn med mellemrum, fem referencer og et billede. Billedet, klinisk eller billeddiagnostisk, ledsages af patienthistorien og en kort konklusion. Historien skal have en pointe, hvori illustrationen spiller en central rolle. Denne rubrik redigeres i samarbejde med en ad hoc-redaktion. Alle "Ugens billede" publiceres på www.ugeskriftet.dk. Redaktionen udvælger herfra hvilke af "Ugens billede" der yderligere vil blive bragt på tryk i Ugeskrift for Læger.

Patientsamtykke : Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikeltyperne "kasuistik" og "ugens billede". Samtykkeerklæring skal IKKE indsendes til Ugeskrift for Læger, men det anbefales at den gemmes i patientjournalen. I Forfatterskabserklæringen skriver forfatter(e) under på, at der er indhentet nødvendige samtykker, også hos patienten. » Download formular til patientsamtykkeerklæring.

______________________________________________________________

 

ARTIKELTYPER TIL DANISH MEDICAL JOURNAL (DMJ) - ENGELSKE ARTIKLER

 

ORIGINALARTIKEL, SYSTEMATIC REVIEW, METAANALYSE OG PROTOKOLARTIKEL

Disse artikeltyper publiceres ikke på dansk, men på engelsk i DMJ. Det engelske summary publiceres efterfølgende på tryk i Ugeskrift for Læger. Dette gælder dog ikke for protokolartikler. Artikler skal uploades via Ugeskrift for Lægers adgang til Manuscript Central.

» Læs mere i manuskriptvejledning på Danish Medical Journal.

______________________________________________________________

 

DISPUTATSER OG PH.D. AFHANDLINGER:

 

OFFENTLIGGØRELSE AF DISPUTATSER OG PH.D. AFHANDLINGER

I UFL bringes der en oversigt over disputatser og ph.d.-afhandlinger, der skal forsvares. Hvis man ønsker sit forsvar optaget i denne oversigt, skal følgende indsendes på e-mail og gerne så snart forsvarsdatoen kendes og gerne 3-4 uger før et forsvar:

 • forfatternavn,
 • titel på afhandlingen,
 • angivelse af om det er en disputats eller ph.d.-afhandling,
 • hvor afhandlingen udgår fra, e-mail-adresse,
 • hvornår forsvaret finder sted, vejledere (kun ved ph.d.-afhandlinger),
 • og opponenter/bedømmere.
 • Forfatteren opfordres til at medsende pasfoto i elektronisk form til publicering sammen med annonceringen.

 

DISPUTATSER OG PH.D. AFHANDLINGER I FULD LÆNGDE PÅ DMJ

Den fulde tekst af disputatsen og ph.d-afhandlingen uden de bagvedliggende originalartikler kan offentliggøres i Danish Medical Journal. Afhandlingen må max. være to år gammel.

Disputatser og afhandlinger, der publiceres i Danish Medical Journal, ikke være publiceret andetsteds. Det betyder, at DMJ ikke kan publicere disputats- eller ph.d-afhandlinger , som i forvejen har et ISBN nummer, da det i givet fald vil dreje sig om en dobbeltpublikation. DMJ kan heller ikke publicere afhandlinger, der i forvejen ligger eller forventes at ligge offentligt tilgængeligt på andre hjemmesider, f.eks. universiteters hjemmesider, researchgate etc.  » Læs mere

______________________________________________________________

 

ANDRE ARTIKELTYPER:

 

BOGANMELDELSE

Maksimalt omfang: 2.000 tegn med mellemrum. Redaktionen modtager generelt ikke uopfordrede boganmeldelser, men gerne opfordringer til anmeldelse med indsendelse af bogeksemplar.

 

MINDEORD

Maksimalt omfang: 2.400 tegn med mellemrum (forfatternavn mv. tælles ikke med i antal tegn). Husk at anføre afdødes data, dvs. fulde navn, fødsels- og dødsdato. Der bringes ikke billeder i forbindelse med mindeord.

______________________________________________________________

 

DEBAT:

 

DEBATINDLÆG

Maksimalt omfang til det trykte Ugeskrift: 2.800 tegn med mellemrum og fem referencer. Tabeller og figurer anvendes ikke. Debatindlægget skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter. Før selve teksten anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn og e-mail-adresse.

Til den trykte udgave af UFL vil det typisk være indlæg af mere generel karakter, idet debatindlæg, som er relateret til enkelte artikler, kan uploades på Ugeskriftet.dk i kommentarfeltet ved den enkelte artikel (der er mulighed for at oprette flere kommentarer ved længere indlæg).

 

REPLIK

Maksimalt omfang: 4.000 tegn med mellemrum og fem referencer. Et portrætfoto indsendes sammen med indlægget. Replik er en længere debatindlæg og bestilles ofte af redaktionen. Der skal være en overskrift og evt. en underrubrik. Replikken skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter. Før selve teksten anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn samt e-mail-adresse. Et portrætfoto indsendes sammen med indlægget.

 

KRONIK

Maksimalt omfang: 7.800 tegn med mellemrum og fem referencer. Et portrætfoto indsendes sammen med indlægget. Kronikken er et indlæg, der belyser et emne mere bredt. Der skal være en overskrift og evt. underrubrik. Kronikken skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter. Før selve teksten anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn samt e-mail-adresse.

______________________________________________________________

 

HVOR MEGET MÅ EN ARTIKEL FYLDE?

Redaktionen lægger stor vægt på, at artiklerne er så korte som muligt. De anførte omfangsgrænser er antal tegn med mellemrum og angiver den øvre grænse optalt uden resume, figurer, tabeller og litteraturliste.

» Se skema med OMFANGSGRÆNSER for alle artikeltyper og indlæg til Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal

 

Download formularer som skal indsendes udfyldt med videnskabelige artikler:

» DOWNLOAD Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger

» DOWNLOAD Authorship Declaration - Danish Medical Journal

» DOWNLOAD Samtykkerklæring - Patientsamtykke - Ugeskrift for Læger

» DOWNLOAD ICMJE Disclosure - Interessekonflikterklæring

» SE eksempel på udfyldt ICMJE Disclosure

Vejledninger:

> Forfattervejledning til Manuscript Central

> Bedømmervejledning til Manuscript Central

 

» RETUR TIL manuskriptvejledning - forside

 

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.